Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου

To Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου ασκεί σε τοπικό επίπεδο, τις αρμοδιότητες – που περιγράφονται στο άρθρο 20, παρ. 3, πεδία α., β. και γ. της υπ’ αριθμ. 49947/22-7-2015 απόφασης (ΦΕΚ1666/Β΄/10-08-2015) του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – των εξής τμημάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων:

α. Του Τμήματος Προγραμματισμού, που είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση υλοποιούμενων ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία καθώς και για την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα, την υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την ένταξη αυτών σε τομεακά εθνικά προγράμματα καθώς και την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

β. Του Τμήματος  Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής , που είναι αρμόδιο ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δενδροκομίας, της αμπελουργίας, των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των κηπευτικών καθώς και των καλλωπιστικών και φαρμακευτικών φυτών, εφαρμογή προγραμμάτων και λήψη μέτρων για τη ζωική παραγωγή, τη μελισσοκομία, την παρακολούθηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την παραγωγή και την κυκλοφορία των ζωοτροφών, τη μελέτη και τον προγραμματισμό διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους και εγγειοδιαρθρωτικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων που δεν ανατίθεται σε άλλη διεύθυνση ή τμήμα.

γ. Του Τμήματος  Φυτοΰγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου, που είναι αρμόδιο για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο εισαγομένων και εξαγομένων γεωργικών προϊόντων, τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο πολλαπλασιασμού υλικού και των φυτωρίων, τον έλεγχο εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς την παραγωγή, διακίνηση – εμπορία οινικών προϊόντων, τη χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, την εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας και ακριδοκτονίας, την επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση τους, τη διενέργεια προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας, τον έλεγχο και τη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον έλεγχο επί των εκμεταλλεύσεων επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής και εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων, την εφαρμογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής προέλευσης Είναι επίσης αρμόδιο για τη λειτουργία των εργαστηρίων και των βοτανικών κήπων.

Περισσότερα

Τμήμα Αλιείας Νάξου

Αρμοδιότητες:

α) Η μελέτη παντός αλιευτικού θέματος, της περιοχής δικαιοδοσίας εις τον τομέα της αλιευτικής παραγωγής και της αξιοποιήσεως αυτής.
β) Η παρακολούθησις των τάσεων και εξελίξεων του αλιευτικού κλάδου εις την περιοχήν της, των υφισταμένων δυσχερειών και προβλημάτων, ως και εισηγήσεις ή ενέργειαι διά την άρσιν και επίλυσιν αυτών.
γ) Η συγκέντρωσις στοιχείων και πληροφοριών, σχετικών με την αλιείαν δυναμένων να συμβάλλουν εις την, επί ορθών κατευθύνσεων, ανάπτυξιν της αλιείας εις την περιοχήν της.
δ) Η παροχή τεχνικών και λοιπών οδηγιών, βάσει των συμπερασμάτων της επιστήμης και της τεχνικής προς τους αλιείς και τους καλλιεργητάς οικονομικής σημασίας υδροβίων οργανισμών, ως και η μελέτη των αναγκών τούτων και η εισήγησις επί των ενδεικνυομένων να ληφθούν προς τούτο μέτρων.
ε) Η εκτέλεσις του υπό της Δ/νσεως Αλιείας καταρτιζομένου προγράμματος αναπτύξεως της αλιείας, καθ’ ό μέρος τούτο αφορά εις την περιοχήν αρμοδιότητός.
στ) Η άμεσος ενημέρωσις της Δ/νσεως Αλιείας επί παντός εκτάκτου περιστατικού εις την περιοχήν των, ως και η λήψις παντός προσφόρου μέτρου, διά την αντιμετώπισίν του.
ζ) Η από κοινού μετά των λοιπών συναρμοδίων τοπικών υπηρεσιών αντιμετώπισις των ανακυπτόντων αλιευτικών θεμάτων.
η) Η διοίκησις, διαχείρισις και εκμετάλλευσις των εν γένει ιχθυοτρόφων εσωτερικών υδάτων και ως αυναρμόδια υπηρεσία στα θαλάσσια υδατ. της περιοχής.
θ) Η παροχή τεχνικών οδηγιών εις τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς.
ι) Η παρακολούθησις της πιστής εφαρμογής των όρων των συμβάσεων, των υπό του Δημοσίου εκμισθουμένων ιχθυοτρόφων υδάτων εις αλιευτικούς συνεταιρισμούς ή ιδιώτας.
ια) Η τήρησις στοιχείων των πάσης φύσεως ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
ιβ) Η παρακολούθησις του φορέως διοικήσεως και διαχειρίσεως των ιχθυοσκαλών και η τήρησις στοιχείων των δι’ αυτών διακινουμένων αλιευμάτων.
ιγ) Η συμμετοχή δι’ εκπροσώπου της εις την Γνωμοδοτικήν Επιτροπήν Διοικήσεως Ιχθυοσκαλών (ΓΕΔΙ).
ιδ) Η κατά τας κειμένας διατάξεις διοίκησις, διαχείρισις και εκμετάλλευσις των ιχθυοτρόφων ποταμών και ρεόντων εν γένει υδάτων και θυννείων, ως καί η εκμίσθωσις άνευ δημοπρασίας χώρων καταλλήλων προς καλλιέργειαν και εκμετάλλευσιν οστρέων και μυτίλων κατά το άρθρον 57 του Ν.Δ. 420/1970.
ιε) Η παραχώρησις υδατίνων χώρων, διά δοκιμαστικήν εγκατάστασιν προτύπων μορφών καλλιεργείας υδροβίων ζώων, συμφώνως τω άρθρω 64 του Ν.Δ. 420/1970—σύμφωνη γνώμη.
ιστ) Η τήρησις Μητρώου των ως άνω αλιευτικών σκαφών.
ιζ) Η παρακολούθησις μετά των συναρμοδίων υπηρεσιών των ρυπάνσεων και μολύνσεων του υδατίνου περιβάλλοντος και η εισήγησις διά την λήψιν των αναγκαίων μέτρων προστασίας του υδροβίου πλούτου.
ιη) Η εν συνεργασία μετά ερευνητικών εργαστηρίων της ημεδαπής και αλλοδαπής μελέτη νέων μεθόδων αλιείας και συγχρόνου τεχνολογίας και εξέτασις των δυνατοτήτων εφαρμογής εις την χώραν.
ιθ) Η δημιουργία Μουσείου δειγμάτων αλιευτικών μέσων καί εργαλείων, ως και υδροβίου χλωρίδος και πανίδος της Χώρας.

Στα πλαίσια των παραπάνω γενικών αρμοδιοτήτων υλοποιούμε:
1) Εγκρίσεις Μεταβολών * επ/κών αλ/κών σκαφών
(*συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπου απαιτείται).
2) Οικονομικές Ενισχύσεις στην Αλιεία – στις Υδατοκαλιέργειες – Εμπορία – Μεταποίηση κλπ Μέτρων ΕΠΑΛΘ 2014 -2020 σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ για τα διάφορα Μέτρα.
3) Αλιευτική Έρευνα – Προτάσεις
4) Υδατοκαλλιέργειες
5) Εργαστήριο Υπηρεσίας

Περισσότερα

Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου

Το Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου ασκεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας αρμοδιότητες ιδίως του τομέα εμπορίου,  οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • Διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς
 • Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές
 • Λήψη λιανικών τιμών πώλησης των προσφερόμενων προϊόντων (τροφίμων) για τις προμήθειες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., έκδοση σχετικών Δελτίων Πιστοποίησης, και θεώρηση των παραστατικών στοιχείων των προμηθειών των υπηρεσιών του Δημοσίου,  για το κανονικό της τιμής
 • Παρακολούθηση των μέσων λιανικών τιμών πώλησης καυσίμων
 • Διενέργεια δειγματοληψιών βιομηχανικών προϊόντων κοινής χρήσης, στα πλαίσια εφαρμογής σχετικών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας
 • Έκδοση και ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 • Διενέργεια Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων & Σταθμών Μήκους – Βάρους και Όγκου - Επιφανείας.
Περισσότερα

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Οικονομικού Νάξου

Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Νάξου υποστηρίζει διοικητικά όλες τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και είναι αρμόδιο επίσης για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Προετοιμάζει και στέλνει στη Δ/νση Οικονομικού Κυκλάδων δικαιολογητικά για την αποπληρωμή δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας. Διενεργεί τοπικούς διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την Περιφερειακή Ενότητα έπειτα από εντολές και οδηγίες της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων.

Περισσότερα

Τμήμα Δημόσιας Υγείας Νάξου

 • Έλεγχος επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Έλεγχος καταγγελιών πολιτών, ανθυγιεινές εστίες κλπ.
 • Έλεγχος οχλήσεων από μουσική
 • Έλεγχος και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων
 • Έλεγχοι για έκδοση πιστοποιητικών απαλλαγής υγειονομικών μέτρων πλοίων
 • Δειγματοληψίες πόσιμου νερού για μικροβιολογικό ή και χημικό έλεγχο
 • Υγειονομική αναγνώριση πηγών υδροληψίας
 • Δειγματοληψίες νερού για εξέταση Λεγιωνέλλας
 • Ενημέρωση τουριστικών καταλυμάτων για Λεγιωνέλλα
 • Έλεγχος βιολογικών καθαρισμών
 • Έλεγχος ξενοδοχείων
 • Έλεγχος κολυμβητικών δεξαμενών
 • Έλεγχος παιδικών εξοχών
 • Έλεγχος καπνίσματος
 • Συμμετοχή σε επιτροπή ελέγχου σταβλισμών
 • Έλεγχος σταβλισμών
 • Απολυμάνσεις οστών για μεταφορά
 • Έλεγχος Σχολείων
Περισσότερα

Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου

Αρμοδιότητες:

 • Αιμοληψίες βοοειδών και αιγοπροβάτων
 • Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών εξαγωγής τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 • Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών, Αδειών διακίνησης ζώντων ζώων
 • Διενέργεια ελέγχων σε Τυροκομεία, Τυποποιητήριο μελιού
 • Έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωϊκής προέλευσης
 • Έλεγχοι Σφαγείων
 • Εμβολιασμοί για Οζώδη Δερματίτιδα
 • Έλεγχοι προστασίας ζώων
 • Εξέταση καταγγελιών
 • Βεβαιώσεις και άδειες μεταφορέων ζώντων ζώων
 • Χορήγηση νέων κωδικών εκμεταλλεύσεων ζώων
 • Καταχώρηση Μεταβολών Ζωικού Πληθυσμού
 • Ετήσιες Απογραφές ζώων
 • Διακοπή λειτουργίας εκμεταλλεύσεων ζώων
 • Βεβαιώσεις ζωικού κεφαλαίου
 • Επιτόπιοι έλεγχοι εκτροφών 
 • Σύσταση επιτροπών του Ν.4235/14
 • Αποστολή δειγμάτων για κατάλοιπα – Τοξικολογικές εξετάσεις
Περισσότερα

Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών

Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Νάξου με αρμοδιότητες:

 • Άδειες Οδήγησης
 • Άδεις Κυκλοφορίας
 • Άδειες οδικού μεταφορέα
 • Ειδικές άδειες ΤΑΧΙ
 • Κάρτες ΑΜΕΑ
 • Ψηφιακοί ταχογράφοιΠερισσότερα

Τμήμα Τεχνικών Έργων Νάξου

Αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση, βελτίωση, σήμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Νάξου
 • Καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων Π.Ε. Νάξου.
 • Θεώρηση σχεδίων κόμβων κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου επιχειρήσεων/κατοικιών σε ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στους επαρχιακούς δρόμους της Π.Ε. Νάξου.
 • Διενέργεια Αυτοψιών, Θεώρηση Εκθέσεων – Βεβαιώσεων χαρακτηριστικών Μηχανημάτων Έργου, έκδοση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων για πληρωμή τελών κυκλοφορίας, μεταβίβασης κλπ και γενικά οτιδήποτε αφορά σε πράξεις επί Μηχανημάτων Έργου (νέα ταξινόμηση – άδεια κυκλοφορίας – πινακίδες, μεταβίβαση, ακινητοποίηση / επανακυκλοφορία / διαγραφή ΜΕ, αντικατάσταση πινακίδων, χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων κλπ.
 • Πραγματοποίηση αυτοψιών μετά από αιτήσεις πολιτών/καταγγελίες που σχετίζονται με το επαρχιακό οδικό δίκτυο και τα ρέματα της Π.Ε. Νάξου
 • Έκδοση βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης (επαρχιακού οδικού δικτύου).
 • Έκδοση βεβαίωσης για πλάτος επαρχιακής οδού.
 • Πραγματοποίηση αυτοψιών για την χορήγηση άδειας τομής του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Νάξου.
Περισσότερα

Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Νάξου

Αρμοδιότητες:

Το Γραφείο υποστηρίζει το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) Κυκλάδων σε τοπικό επίπεδο. Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται ιδίως:

α. Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην οργάνωση προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, η οποία εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής Κινητοποίησης και της Πολιτικής Άμυνας.

β. Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

γ. Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. δ. Η συγκρότηση μικτών επιτροπών και ομάδων εργασίας με συμμετοχή αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας για τη μελέτη και τον προγραμματισμό διαφόρων θεμάτων, που έχουν σχέση με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης.

ε. Η έκδοση ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης.
Περισσότερα

Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Νάξου

Αρμοδιότητες:

Στο Γραφείο Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Νάξου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα του περιβάλλοντος για την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου (ν. Νάξος, ν. Ηρακλειά, ν. Σχοινούσα, ν. Κουφονήσια, ν. Δονούσα και ν. Αμοργός) και την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου (ν. Πάρος και ν. Αντίπαρος), οι οποίες ανάγονται ιδίως και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία στα κάτωθι:

 • Έλεγχος καταγγελιών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
 • Έλεγχος τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για δραστηριότητες και έργα
 • Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης δραστηριοτήτων και έργων και επί Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων
 • Έκδοση Αποφάσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για δραστηριότητες και έργα
 • Έκδοση Βεβαιώσεων απαλλαγής από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για δραστηριότητες και έργα
 • Έκδοση πρόσθετων μέτρων διασφάλισης της ακεραιότητας περιοχών Δικτύου «Natura 2000» κατόπιν αξιολόγησης Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Χωροθέτησης για δραστηριότητες και έργα περιβαλλοντικών υποδομών
 • Έκδοση Βεβαιώσεων κατάθεσης Γνωστοποίησης Λειτουργίας για δραστηριότητες και έργα περιβαλλοντικών υποδομών
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν σε εισηγήσεις και αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν σε λοιπά αιτήματα – ερωτήματα Υπηρεσιών / πολιτών σχετικά με λήψη/εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και σχετικά με ζητήματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων.

Περισσότερα

Γραφείο Πληροφορικής Νάξου

Αρμοδιότητες:

Το Γραφείο Πληροφορικής Νάξου υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων σε τοπικό επίπεδο.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου. (παρ.1, άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 49947/22-7-2015 απόφασης (ΦΕΚ1666/Β΄/10-08-2015) του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).
Περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Νάξου

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει χωρική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σε αυτήν υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.
το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη διάθεση και το συντονισμό της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ COVID-19

Περισσότερα

Γραφείο Τουρισμού,Αθλητισμού,Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης Νάξου

Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Τουρισμού Κυκλάδων (με έδρα την Ερμούπολη Σύρου) αναλαμβάνει δράσεις προβολής των νησιών. Διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις με κύριο σκοπό την τουριστική προβολή των νησιών και συνεργάζεται με φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό.
Το Γραφείο Τουρισμού, Αθλητισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Νάξου υποστηρίζει τις πιο πάνω δράσεις.

Περισσότερα